Regulamin

 1. Olinkowy Ogródek działa w dni powszednie w godzinach od 07.00 do 18.00. W dni ustawowo wolne od pracy nie pracujemy. Przyjmujemy dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat.
 2. Opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci osobiście, lub za pośrednictwem osób upoważnionych.
 3. Wszelkie informacje dotyczące dzieci są przekazywane indywidualnie.
 4. Odbiór dziecka powinien nastąpić w ustalonych godzinach, w zależności od wykupionego karnetu.
 5. Opiekun przyprowadzający dziecko po raz pierwszy i po ewentualnej dłuższej chorobie, do naszej placówki, winien przekazać Opiekunowi zaświadczenie lekarskie dopuszczające dziecko do pobytu w placówce o charakterze żłobkowym i kontaktu z innymi dziećmi.
 6. Przyprowadzane do Olinkowego Ogródka dziecko powinno być zdrowe. W razie wątpliwości może być wymagane zaświadczenie lekarskie, stwierdzające że dziecko jest zdrowe.
 7. Dziecko przebywające w placówce powinno zostać zaopatrzone z co najmniej dziennym zapasem w:
  • Pieluchy jednorazowe
  • Ubranko zmienne
 8. Opiekunowie prawni wykupujący karnet zobowiązani są do podpisania z właścicielem Olinkowego Ogródka umowy określającej warunki pobytu dziecka i regulaminu, jako załącznika.
 9. W Karcie zgłoszenia dziecka Opiekunowie prawni pod odpowiedzialnością prawną podają informacje prawdziwe.
 10. Dokumenty do p. 8 i 9 Opiekunowie prawni podpisują w obecności właściciela Olinkowego Ogródka.
 11. Wszelkie opłaty dokonywane są wyłącznie przelewem na konto „ Olinkowego Ogródka” i nie podlegają zwrotowi.
 12. Opłatę karnetową wraz z opłatą wpisową należy uiścić nieprzekraczalnie do dnia 05 każdego miesiąca, którego to dotyczy, chyba że w wyjątkowych sytuacjach inaczej zostaną określone warunki w umowie. Decyduje data wpływu na konto odbiorcy przelewu.
 13. Nieobecność dziecka w „Olinkowym Ogródku” nie zwalnia rodziców od uiszczenia opłaty wynikającej z umowy opieki.
 14. Za okres urlopowy, nie krótszy jak 14 i nie dłuższy niż 30 dni następujących w ciągu, jeden raz w roku, właściciel udziela na koniec miesiąca zwrotu 20% opłaty karnetowej dokonanej na dany okres.
Copyright © By Olinkowy ogródek
Odwiedziło nas: